Plant Improvement Act No 53 of 1976

Application of the Act

Exemption from the Act

Regulations of the ActSCHEDULES

Schedule A: .[Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule B: [Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule C: [Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule D: Declaration relating to plants and propagating material submitted in respect of a variety
[Entry substituted by R. 2496 of 9 December 1988]

Schedule E: [Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985 and deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule F: [Entry deleted by R. 2119 of 24 July 1992]

Schedule G: Sampling certificate in respect of seed

Schedule H: Report of testing, examination or analysis of seed
[Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985]

Schedule I: Sampling certificate in respect of plants and propagating material other than seed
[Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985]

Schedule J: Report of testing, examination or analysis of plants and propagating material other than seed
[Entry substituted by R. 1287 of 14 June 1985]

Schedule K: Application for a certificate in respect of particulars/copy of a document

Schedule L: Declaration relating to plants and propagating material imported for immediate export or purposes other than cultivation
[Entry inserted by R. 1287 of 14 Junie 1985 and substituted by R. 2496 of 9 December 1988]

Schedule M: .[Entry inserted by R. 256 of 14 February 1986 and deleted by R. 2119 of 24 July 1992]TABLES

Table 1: Fees payable

Table 2: Provisions relating to the recognition of varieties

Table 3: Particulars relating to varieties to be published

Table 4: Provisions relating to seed and seed samples

Table 5: Port of entry and addresses for submission of declarations

Table 6: Prohibited weed seed

Table 7: Prohibited insects

Table 8: Varieties in respect of which certification is required

       

Plantverbeteringswet No 53 van 1976

Toepassing van die Wet

Vrystelling van die Wet

Regulasies van die WetBYLAES

Bylae A: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae B: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae C: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae D: Verklaring betreffende plante en voortplantingsmateriaal wat ten opsigte van 'n variŽteit ingedien word
[Inskrywing vervang deur R. 2496 van 9 Desember 1988]

Bylae E: [Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985 en geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae F: [Inskrywing geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]

Bylae G: Monsternemingsertifikaat ten opsigte van saad

Bylae H: Verslag van toets, ondersoek of ontleding van saad
[Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985]

Bylae I: Monsternemingsertifikaat ten opsigte van plante en ander voortplantingsmateriaal as saad
[Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985]

Bylae J: Verslag van toets, ondersoek of ontleding van plante en ander voortplantingsmateriaal as saad
[Inskrywing vervang deur R. 1287 van 14 Junie 1985]

Bylae K: Aansoek om 'n sertifikaat ten opsigte van besonderhede/afskrif van 'n dokument

Bylae L: Verklaring betreffende plante en voortplantingsmateriaal ingevoer vir onmiddellike uitvoer of vir ander doeleindes as verbouing
[Inskrywing ingevoeg deur R. 1287 van 14 Junie 1985 en vervang deur R. 2496 van 9 Desember 1988]

Bylae M: [Inskrywing ingevoeg deur R. 256 van 14 Februarie 1986 en geskrap deur R. 2119 van 24 Julie 1992]TABELLE

Tabel 1: Gelde betaalbaar

Tabel 2: Bepalings betreffende die erkenning van variŽteite

Tabel 3: Besonderhede betreffende variŽteite wat gepubliseer moet word

Tabel 4: Bepalings betreffende saad en saadmonsters

Tabel 5: Plekke van binnekoms en adresse vir indiening van verklarings

Tabel 6: Verbode onkruidsaad

Tabel 7: Verbode insekte

Tabel 8: VariŽteite ten opsigte waarvan sertifisering vereis word